Новый акустический альбом
Домой Интервью Публикации в СМИ Фотоархив Заказать Старый город Ссылки партнеров

Îáëîæêà àëüáîìà

Íîâûé àêóñòè÷åñêèé àëüáîì Â. Ëîòîöêîãî "Ñïåòî íà êóõíå" Äèñê çàïèñàí áåç ÷üåãî ëèáî ó÷àñòèÿ â 2009 ãîäó íà äîìàøíåé ñòóäèè àâòîðà.

Написать письмо вебмастеру.                                                                                                                                        Гостевая книга

Написать Владимиру

Hosted by uCoz